Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FEMI

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.1. Sklep internetowy firmy P.P.H.U FEMI Sławomir Mikołajczyk (nazywany dalej „Sklepem” lub „Sklepem internetowym”), działający pod adresem www.femi.com.pl umożliwia składanie zapytań ofertowych za pośrednictwem Internetu na terytorium Polski. Właścicielem sklepu jest firma: P.P.H.U. FEMI Sławomir Mikołajczyk z siedzibą w Rzgowie, 95-030, ul. Cmentarna 35, NIP: 7290006982 REGON: 471029540.

 

1.2. Sklep oferuje prezentowane w sklepie internetowym towary na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

1.3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

1.4. Nabywcą towarów mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą (Klient), które oświadczyły, że znany jest im Regulamin korzystania ze Sklepu i zaakceptowały go, dokonały zamówienia oraz dokonały określonej w cenniku zapłaty ceny.

 

1.5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są orientacyjne podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Potwierdzane są każdorazowo po złożeniu zapytania ofertowego. 

 

1.6. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT zawierająca cenę towaru i koszty przesyłki.

 

1.7. Towar pozostaje własnością firmy P.P.H.U. FEMI Sławomir Mikołajczyk do momentu zapłaty całej należności.

 

1.8. Ceny za towar nie obejmują przeróbek, montażu, wniesienia mebli.

 

 

2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 

2.1. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu z danymi koniecznymi do realizacji Umowy.

 

2.2. Przesyłając zamówienie/zapytanie ofertowe, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów .

 

2.3. Po złożeniu zamówienia/zapytania ofertowego za pośrednictwem formularza, Sklep w odpowiedzi potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu adres e-mail. Jedynym obowiązującym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest wysłanie przez Sklep wiadomości mailowej zawierającej druk Zamówienia od Klienta lub Fakturę Proforma z danymi do wpłaty.

 

2.4. Zamówienia składane są z formą płatności przedpłata 100%” są realizowane po zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu wskazanym w druku Zamówienia od Klienta lub Faktura Proforma.

 

2.5. W formularzu zamówienia Klient obowiązkowo musi wypełnić rubryki dotyczące:

wyboru zamawianych towarów,

danych Klienta,

adresu dostawy,

adresu, na jaki ma być wystawiona faktura,

sposobu dostawy,

sposobu płatności.

Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia.

 

2.6. Zapytania ofertowe mogą być składane przez 24 godziny na dobę.

 

2.7. W sprawach dotyczących realizacji zamówień ze Sklepem można kontaktować się pod adresem: femi@femi.com.pl

 

2.8. W wypadku gdy w formularzu dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe, Sklep – o ile będzie to możliwe - podejmie dodatkowe działania zmierzające np. do uzupełnienia lub poprawienia formularza.

 

2.9. W formularzu Klient proszony jest o podanie numeru telefonu. Podanie numeru jest niezbędne do doręczenia przesyłki.

 

2.10. W braku możliwości realizacji w całości lub w części zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, sklep niezwłocznie zwróci klientowi zapłaconą cenę, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy w zakresie w jakim zostało dokonane odstąpienie.

 

2.11. W wypadku, gdy jedynie część towarów jest dostępna, Sklep ma obowiązek poinformować o tym za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą telefoniczną najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy. Klient proszony jest o podjęcie decyzji o sposobie realizacji - częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia. W razie anulowania całości lub części zamówienia, Sklep zawraca wpłacone przez Klienta pieniądze w odpowiedniej części, jeżeli taka wpłata już nastąpiła niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Klienta decyzji o odstąpieniu od umowy w całości lub w części.

 

2.12. Wycofanie złożonego zamówienia przed jego realizacją możliwe jest poprzez zawiadomienie sklepu na adres e-mail: femi@femi.com.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 211 00 70. W wypadku kontaktu telefonicznego, Klient zostanie poproszony o podanie danych wskazanych w formularzu zamówienia w celu identyfikacji Klienta oraz jego zamówienia.

 

2.13. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen. Powyższe będzie jasno wskazane przy towarze i nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
Przez złożone zamówienie rozumie się przesłane przez Sklep,opłacone Zamówienie od Klienta lub opłaconą Fakturę Proforma. 

 

2.14. Zakupione towary wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.

 

 

3. FORMY PŁATNOŚCI

 

 

3.1. Dopuszczalne formy płatności są następujące:

a) przedpłata 100% ceny przed wysyłką towarów przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu:

P.P.H.U. FEMI Sławomir Mikołajczyk

95-030 Rzgów

Ul. Cmentarna 35

Nr konta bankowego: 07 1440 1231 0000 0000 0184 2118

b) płatność gotówką w kasie firmy P.P.H.U. FEMI Sławomir Mikołajczyk (wyłącznie w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego) w kwocie do 15.000 zł zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

4. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

 

 

4.1. Termin dostawy to składowa terminu wysyłki oraz terminu dostarczenia jej przez kuriera.

 

4.2. Sposoby dostawy to: przesyłka kurierska, odbiór osobisty lub inna forma odbioru uzgodniona indywidualnie przez Klienta i Sklep.

 

4.3. Zamówienia są realizowane i wysyłane do Klientów w terminach określonych indywidualnie w opisie każdego ze sprzedawanych towarów. Klient powinien otrzymać przesyłkę w ciągu 48 godzin od wysłania (dotyczy to dni roboczych).

 

4.4. Po wysłaniu towaru wybraną przez Klienta formą dostawy, Sklep wysyła Klientowi powiadomienie o tym fakcie na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia.

 

4.5. Koszt dostawy stanowi dodatkowy koszt i nie jest uwzględniony w cenach towarów/ Forma dostawy z uwzględnieniem jej ceny wskazywana jest jednak przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta w wypełnianym formularzu zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w formularzu zamówienia sposób.

 

4.6. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie sklepu, a także wskazywana jest podczas zatwierdzania zamówienia po wypełnieniu formularza zamówienia.

 

4.7. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

 

4.8. W wypadku wyboru opcji odbioru osobistego miejscem odbioru towaru jest firma P.P.H.U. FEMI Sławomir Mikołajczyk, ul. Katowicka 136, 95-030 Rzgów. Czas odbioru ustalany jest z Klientem indywidulnie.

 

 

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 

5.1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w wypadku stwierdzenia wad towaru. W tym celu należy najpierw skontaktować się ze sklepem na adres e-mail: femi@femi.com.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 211 00 70. celem zgłoszenia reklamacji i ustalenia sposobu usunięcia wad. Sklep poinformuje wówczas Klienta, czy konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dokumentem zakupu do sprzedawcy, czy też wada zostanie usunięta u Klienta.

 

5.2. Rękojmią nie są objęte:

- wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem wyrobu,

- niedbałością Klienta lub stosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa,

- mechaniczne uszkodzenie wyrobu i wywołane nim wady,

- wyroby przerobione lub w inny sposób zmienione,

- wady, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy.

 

5.3. Wszelkie koszty wysyłki towaru na adres P.P.H.U. FEMI Sławomir Mikołajczyk, w tym związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, a także innym ryzykiem z tym związanym ponosi Klient. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, koszty te zostaną Klientowi niezwłocznie zwrócone.

 

5.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.

 

5.5. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej wykryciu.

 

5.6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

5.7. W wypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, Sklep może wymienić towar na inny - tego samego rodzaju i tej samej wartości.

 

 

6. DANE OSOBOWE

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU FEMI Sławomir Mikołajczyk z siedzibą w Rzgowie, 95-030, ul. Cmentarna 35, NIP: 7290006982 REGON: 471029540, adres e-mail: femi@femi.com.pl  (dalej jako „Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie wypełnionego forularza. 
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: firma FEMI;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat do czasu złożenia zamówienia .;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;
 5. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego;
 6. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zamówienia.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Klient przed dokonaniem zamówienia musi zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu.

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). Do korzystania z możliwości zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego FEMI konieczne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i z przeglądarką internetową typu Internet Explorer oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

7.3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy FEMI korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego FEMI. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

7.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.